YogenaCittasya

A mantra szanszkrit eredetije:

Yogena Chittasya Padena Vacha
Malam Sharirasya Cha Vaidya Kena
Yopakarotham Pravaram Muninam
Patanjalim Pranjali Ranatosmi
abahu purusakaram
sankha cakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim.
Hare Om

Fordítása: